سلام
کسی از دوستان شنیده بودم کاوش تیم پشتیبانی تلگرام داره فقط باید اشتراک گرفت.
این موضوع صحت دارد ؟
اگر صحت دارد کمی توضیح بدهید .