عملیات مبارزه با کلیه حشرات با ضمانت کتبی و روش اصولی بهداشتی یکی از خدمات سمپاشی تهران است