توجه!
یخچال = R
فریزر = F
R-1 : خطای سنسور دمای یخچال یا خطای سنسور کشوی داخل یخچال
F-1 : این ارور دلیل های زیادی دارد که به تمامی آنها در زیر اشاره شده است:

  • خطای سنسور بیرونی
  • خطای سنسور دمای فریزر
  • خطای سنسور دیفراست فریزر
  • خطای فن فریزر
  • خطای فن کندانسور

منبع:
تهران سرویس