در گذشته بازتاب نور خودرو و چراغ خودرو های دیگر در آینه خودرو باعث آزار و اذیت می شد و توسط اهرم کوچکی در زیر آینه وسط این مشکل برطرف یا از آزار آن کاسته می شد. آینه های الکتروکرومیک نوعی از آینه ها هستند که به منظور راه حلی برای رفع این مشکل به وجود آمدند.
مکانیزم کار این آینه ها به این صورت است که وقتی نور با شدت بالا می تابد،رنگ آینه به صورت اتوماتیک تیره می شود و باعث ضعیف شدن بازتاب نور می شود و در نتیجه چشم راننده از آزار نور مستقیم درامان می ماند.
این آینه ها از دو سطح شیشه ای تشکیل شده اند که در وسط آن ها ژل الکتروکرومیک قرار دارد و با تغییر جریان الکتریسیته رنگ این ژل تغییر می کند. در رو و پشت سطح آینه از یک حس گر حساس به نور استفاده شده است. حس گر عقب، نور محیط بیرون را از شیشه جلو دریافت می کند و به نسبت شدت نور، با استفاده از کم و زیاد کردن شدت جریان الکتریسیته، رنگ ژل را تیره یا روشن می کند.

آلفارومئو ایران