یکی از اقدامات اولیه جهت ثبت شرکت صنایع دستی، تصمیم گیری در مورد تعیین قالب ثبتی شرکت می باشد. قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را در 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است:
1.شرکت های سهامی ( طبق ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24، شرکت سهامی به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت سهامی عام و سهامی خاص.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
از بین این قالب های ثبتی برای شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری مواجه شده اند. لذا، این شرکت را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود، ثبت کرد. شرایط لازم برای ثبت شرکت صنایع دستی در قالب سهامی خاص به قرار زیر است:


– حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند برای ثبت، الزامی است. (18 سال تمام)
– اعضا هیئت مدیره باید حداقل 2 نفر باشند و اعضای شرکت و هیئت مدیره باید حداقل دارنده ی یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
– حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100/000) تومان باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.
ثبت شرکت نیک