تمام شرکت ها (اشخاص حقوقی) دارای نامی هستند که به خود آنها اختصاص دارد، حتی اگر مانند شرکت تضامنی، نام یکی از شرکاء در نام شرکت باشد.
وضعیت حقوقی و قانونی نام شرکت در هر نوع از قالب های ثبت شرکت، متفاوت است. در شرکت های تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و حداقل نام یک نفر از شریکها ذکر شود. چنانچه نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد از نام شریک یا شریکانی که ذکر شده اند، عبارتی از قبیل "و شرکاء" یا "و برادران" قید شود. در شرکت مختلط غیر سهامی، در نام شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود (قسمت اخیر ماده 141 قانون تجارت). همین قاعده در مورد شرکت مختلط سهامی مقرر شده است (ماده 163 قانون تجارت). ماده 184 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی نیز مقرر کرده است که در نام شرکت باید عبارت "شرکت نسبی" و حداقل اسم یک نفر از شریکان ذکر شود. اگر نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، بعد از نام شریک یا شرکایی که ذکر شده اند باید عبارتی از قبیل "و شرکا" یا "و برادران" قید شود.
در سایر شرکت ها چنین ضرورتی وجود ندارد و شرکت می تواند هر نامی، انتخاب و ثبت نماید. ضرورت قید نام شرکاء در نام شرکت این اشکال را به دنبال دارد که چنانچه شریکی که نامش ضمن نام شرکت آورده شده از شرکت خارج شود، شرکت باید به ناچار نامش را تغییر دهد و این ممکن است از میزان شهرتش بکاهد و تعداد مشتریانش را کم کند.
با استناد از سایت حقوقی ثبت شرکت کارا