نکات زیر را باید قبل از ایتافده از اسکوتر برقی رعایت کنید.
۱- برای شارژ اسکوتر برقی اول شارژر را به پریز برق وصل کنید.
2- تا وقتی مهارت کامل در راندن دستگاه پیدا نکرده اید، از راندن آن با سرعت بالا اجتناب کنید.
3- تا وقتی مهارت کامل در راندن دستگاه پیدا نکرده اید،از رفتن به مکان های شلوغ اجتناب کنید.
4-برای تمرین از فرد دیگری برای کمک به حفظ تعادلتان کمک بگیرید.
5- زمان استفاده از دستگاه از ابزار های ایمنی مثل کلاه و زانوبند و.. استفاده کنید.