تابحال هیچ کاری روش انجام ندادم ، چی رو باید چک کنم ؟؟