بیماران تنفسی و کسانی که مشکلات حاد ریوی دارند از کپسول اکسیژن استفاده می کنند.


و می توان گفت یکی از حیاتی ترین تجهیزات مورد نیاز آن ها است.


.کپسول اکسیژن مخزنی فلزی یا آلومینیومی است که اکسیژن خالص در آن ذخیره می شود و در اختیار بیماران قرار می گیرد


.مخزن کپسول از 2.5 لیتر تا 10لیتر متغیر است.که فقط در مدت زمان اکسیژن رسانی با یکدیگر متفاوتند


.جهت جابه جایی راحت تر کپسول های اکسیژن خانگی ( 5 و 10 لیتری ) می توان از ترالی کپسول اکسیژن استفاده نمود


تجهیزات پزشکی درمان شو