در تنظیم کنسانتره مرغ دوگانه جدید، سطح نمک پایین در نظر گرفته شده و در فرمول های پیشنهادی، افزودن یک کیلو نمک نیز توصیه شده است. این متد جدید دو مزیت عمده زیر را ایجاد خواهد نمود:
1- در مناطقی که آب شور دارند، استفاده از کنسانتره مرغ تهران طیور، مشکلات شوری آب را رفع خواهد نمود.
2- در مناطقی هم که آب مناسب دارند، در صورت بروز بیماری هایی مانند "آسیت" و "برونشیت" به دلیل اینکه امکان حذف یک کیلوگرم نمک در فرمول جیره وجود دارد، می توان شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را تا حد زیادی کنترل کرد ولی در بیشتر کنسانتره هایی که نمک گنجانده می شود، استفاده از این امکان برای مدیریت بیماری وجود نخواهد داشت.