ضریب مقطع ضخامت پوشش های ضد حریق را به خوبی مشخص می کند به این صورت که به هر میزان این مقدار عدد بیشتری را به دست آورد، باید ضخامت در نظر گرفته شده برای محافظ های عایق سازه های آهنی بیشتر در نظر گرفته شود. به بیانی دیگر می توان گفت که به هر مقدار که سطح و بخشی که در معرض حریق قرار دارد، بیشتر و بزرگ تر باشد و ضخامتی که فلز دارد کمتر باشد، باید ضخامت بیشتری برای پوشش های ضد حریق و عایق در نظر گرفته شود تا مقاومت بالا تری داشته باشد.