کسی میدونه برد الکترونیکی جرثقیل رو برای انجام بازرسی جرثقیل چطور باید تست کرد؟